Napisz do nas: p94@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole Nr 94

RODO

Klauzula informacyjna związana z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 94 w Krakowie os. Ogrodowe 3, 31-915  Kraków.
2. W Samorządowym Przedszkolu Nr 94 w Krakowie został powołany inspektor danych osobowych Pan Piotr Gaweł i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail  
inspektor2@mjo.krakow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem edukacji, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
2. promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt. 1. a) Rozporządzenia RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów 
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1. dostępu do treści swoich danych,
2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3. żądania usunięcia danych, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.


REKRUTACJA PRACOWNIKA

-> INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH <-