Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Opłaty

***

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 94 w Krakowie informuje,

od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywać

nowa stawka za żywienie dzieci 12,00 zł.

***

Koszt poszczególnych posiłków będzie wynosić:

stawka dzienna: 12,00 zł – 3 posiłki
śniadanie: 3,60 zł
obiad: 6,00 zł
podwieczorek: 2,40 zł

***

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GRUDZIEŃ 2022 

termin płatności upłynął 14.01.2023.

>>> KLIKNIJ TUTAJ <<<

***

Drodzy Rodzice

Poniżej podajemy odpłatność za miesiąc GRUDZIEŃ 2022,

którą należy uiścić do dnia 14.01.2023.

Za nieterminowe wpłacanie należności naliczane są odsetki.
Nr konta przedszkola dostępny na tablicy ogłoszeń lub na stronie www przedszkola w zakładce opłaty.

Dziękujemy

***

TUTAJ SPRAWDZAMY NALEŻNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

za GRUDZIEŃ 2022 PŁATNE DO 14.01.2023

-> KLIKNIJ TUTAJ <-

***

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Od miesiąca grudnia 2021 na naszej stronie www w zakładce OPŁATY rodzice będą mogli odczytać informację o należności za przedszkole.

 

W tym celu należy zapamiętać, który numer na liście do odpłatności ma dziecko.

 

Wiadomości z numerami zostały już przekazane rodzicom.

Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta numeru prosimy o kontakt.

***

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  - kliknij -  

 

UCHWAŁA RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków kliknij

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

 

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez Internet proszeni są o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

43 1020 2892 0000 5902 0590 3630

 

Wszelkie zapytania dotyczące odpłatności za przedszkole należy kierować do właściwego działu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

tel.: 12 650 36 61

Samorządowe Przedszkole nr 94

os Ogrodowe 3

 31- 915 Kraków

 

Prosimy o wpisywanie na wyciągach bankowych imienia i nazwiska dziecka, którego wpłata dotyczy (zwłaszcza gdy wpłacający ma inne nazwisko niż dziecko). Ponadto prosimy, aby opłata za rodzeństwa była dokonywana osobno za każde dziecko.

 

 

Dodatkowe informacje dla rodziców:

KARTA   3+   (kliknij)

KARTA   N   (kliknij)

UPRAWNIAJĄ DO OTRZYMANIA 50% ZNIŻKI ZA GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 94 w Krakowie z dnia02-01-2019 informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych.

 

Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.

 

43 1020 2892 0000 5902 0590 3630

( nr rachunku bankowego)

 

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia.

Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

 

Ponadto informuję, że w razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości.