Napisz do nas: p94@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Opłaty

***

Drodzy Rodzice

Poniżej podajemy odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu za miesiąc MAJ 2024,

którą należy uiścić do dnia 14.06.2024.

Za nieterminowe wpłacanie należności naliczane są odsetki.
Dziękujemy

 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

43 1020 2892 0000 5902 0590 3630

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka, którego wpłata dotyczy

(zwłaszcza gdy wpłacający ma inne nazwisko niż dziecko).

Ponadto prosimy, aby opłata za rodzeństwa była dokonywana osobno za każde dziecko.

 

***

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 94 w Krakowie informuje,

od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywać

nowa stawka za żywienie dzieci 12,00 zł.

***

Koszt poszczególnych posiłków będzie wynosić:

stawka dzienna: 12,00 zł – 3 posiłki
śniadanie: 3,60 zł
obiad: 6,00 zł
podwieczorek: 2,40 zł

***

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Na naszej stronie www w zakładce OPŁATY rodzice mogą odczytać informację o należności za przedszkole. W tym celu należy zapamiętać, który numer na liście do odpłatności ma dziecko. Wiadomości z numerami zostały przekazane rodzicom. Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta numeru prosimy o kontakt.

***

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA:

UCHWAŁA NR XCVII/2647/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2022 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez Gminę Miejską Kraków.

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

 

Wszelkie zapytania dotyczące odpłatności za przedszkole należy kierować do właściwego działu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

tel.: 12 650 36 61

Samorządowe Przedszkole nr 94

os Ogrodowe 3

 31- 915 Kraków

 

Dodatkowe informacje dla rodziców:

KARTA   3+   (kliknij)

KARTA   N   (kliknij)

UPRAWNIAJĄ DO OTRZYMANIA 50% ZNIŻKI ZA GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 94 w Krakowie z dnia02-01-2019 informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych.

 

Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.

 

43 1020 2892 0000 5902 0590 3630

( nr rachunku bankowego)

 

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia.

Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

 

Ponadto informuję, że w razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości.