Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Opłaty

***

TUTAJ SPRAWDZAMY NALEŻNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

za czerwiec 2022 PŁATNE DO 15.07.2022

-> KLIKNIJ TUTAJ <-

***

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Od miesiąca grudnia 2021 na naszej stronie www w zakładce OPŁATY rodzice będą mogli odczytać informację o należności za przedszkole.

 

W tym celu należy zapamiętać, który numer na liście do odpłatności ma dziecko.

 

Wiadomości z numerami zostały już przekazane rodzicom.

Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta numeru prosimy o kontakt.

***

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  - kliknij -  

 

UCHWAŁA RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków kliknij

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

 

Drodzy Rodzice

Działając na podstawie: art.106 ust.3 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz.1148 z późn.zm.)

w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala się od 1.06.2020 r.

następujące stawki żywieniowe dla dzieci:

 

Stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł w tym

  • 10,00 zł -3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 8 zł – 2 posiłki (śniadanie, obiad)
  • 7 zł – (obiad, podwieczorek)
  • 5 zł - (obiad)

 

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez Internet proszeni są o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

43 1020 2892 0000 5902 0590 3630

 

Wszelkie zapytania dotyczące odpłatności za przedszkole należy kierować do właściwego działu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

tel.: 12 650 36 61

Samorządowe Przedszkole nr 94

os Ogrodowe 3

 31- 915 Kraków

 

Prosimy o wpisywanie na wyciągach bankowych imienia i nazwiska dziecka, którego wpłata dotyczy (zwłaszcza gdy wpłacający ma inne nazwisko niż dziecko). Ponadto prosimy, aby opłata za rodzeństwa była dokonywana osobno za każde dziecko.

 

 

Dodatkowe informacje dla rodziców:

KARTA   3+   (kliknij)

KARTA   N   (kliknij)

UPRAWNIAJĄ DO OTRZYMANIA 50% ZNIŻKI ZA GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 94 w Krakowie z dnia02-01-2019 informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych.

 

Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.

 

43 1020 2892 0000 5902 0590 3630

( nr rachunku bankowego)

 

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia.

Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

 

Ponadto informuję, że w razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości.